Czytaj więcej...

Oferta

Kontakt

 • Skontaktuj się z nami
 • tel: 74 831 10 71
 • więcej Czytaj więcej...
 • Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na dalszą analizę spółki oraz na zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego klientów.

 • PROWADZIMY KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

  Księgi rachunkowe (pełna księgowość) według MSSF/MSR oraz US GAAP:

 •   prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
  za pomocą programu komputerowego,
    opracowanie zakładowych planów kont.
   
  • sporządzanie bilansów rocznych w tym: bilansów wraz z załącznikami,
   rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe
    sporządzanie przewidzianych przez przepisy prawa sprawozdań finansowych i statystycznych oraz ich przekazywanie do właściwych urzędów
    prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
    ustalenie i obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
    prowadzenie ewidencji dostaw i nabyć dla celów podatku od towaru i usług
    sporządzanie deklaracji dla celów podatku od towarów i usług
    świadczenie przed urzędami skarbowymi, ZUS oraz innymi organami kontrolnymi

 • Księga przychodów i rozchodów


 •   prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów przy zastosowaniu programu komputerowego
    prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
   
  • ustalanie i obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
    rozliczanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
    prowadzenie ewidencji dostaw i nabyć dla celów podatku od towaru i usług
    sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług
    pomoc przy zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych
    reprezentowanie przed urzędzami skarbowymi, ZUS oraz innymi organami kontrolnymi

 • Ryczałt


 •   prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjowanego przy użyciu programu komputerowego
    obliczanie zaliczek z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
   
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
    prowadzenie ewidencji dostaw i nabyć dla celów podatku od towaru i usług
    sporządzanie deklaracji dla celów podatku od towarów i usług
    rozliczanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

  Kadry

 •   prowadzenie spraw kadrowo-płacowych / umowy o pracę, umowy zlecenie i o dzieło /
    zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
   
  • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
    nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy
    naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunków pracy
    przygotowywanie rachunków do umowy cywilno-prawnych
   
  • naliczanie zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, odpraw, ekwiwalentów, składek i podatków dochodowych
    prowadzenie wszelkich rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
    opracowanie regulaminów pracy i wynagrodzeń
    ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania
    powiadomienie o potrzebie aktualizacji badań lekarskich i obowiązkowych szkoleniach
    bieżące informacje o występujących brakach w dokumentacji kadrowej

 • Sprawozdania


 •   sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań przewidzianych przez przepisy prawa podatkowego oraz GUS
    sporządzanie sprawozdań finansowych w tym: rachunek wyników, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych
   
  • raporty kontrolingowe i analizy ze szczególnym uwzględnieniem rentowności przedsiębiorstwa

 • Wnioski kredytowe


 •   sporządzanie wniosków kredytowych
    opracowanie i przygotowywanie wniosków kredytowych

 • Doradztwo ekonomiczno-podatkowe


 •   opracowanie interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
   
  • optymalizacja obciążeń podatkowych
    pomoc w wyborze opodatkowania działalności gospodarczej
    nadzór nad działem księgowości u klienta
    procedury kontroli wewnętrznej - sporządzanie regulaminów i instrukcji
    inwentaryzacja - instrukcje, dokumentacja